Latest News and Updates

6'8Lv]ndf bf];|f] lj/]g :d[lt sk x'g]

kf]v/f–!, ju/ l:yt a'¢6f]n o'jf Snjsf] cfof]hgfdf olx r}t !* ut]b]lv @$ ut];Dd :yfgLo 6'8Lv]n d}bfgdf bf];|f] lj/]g :d[lt, !@ cf}+ lj=6L sk ;]e]g P ;fO8 km'6an k|ltof]lutf x'g] ePsf] 5 .cfof]hs a'¢6f]n o'jf Snjn] z'qmjf/ kf]v/fdf kqsf/ ;Dd]ng u/L ;f]af/] hfgsf/L lbPsf] xf] .

       #) b]lv $) ;d"xsf] ;xeflutf /xg] ck]Iff ul/Psf] pQm k|ltof]lutfdf k|yd x'g] ;d"xn] gub ?= Ps nfv @! xhf/ Ps ;o !!, lålto x'g] ;d"xn] gub ?= &) xhf/ Ps ;o !! ;fydf lzN8, d]8n / k|df0fkq k'/:sf/ k|fKt ug]{ hgfOPsf] 5 . To:t} cg';flzt l6d, pTs[i7 v]nf8L, pTs[i7 uf]n /Ifs, pTs[i7 ld8 lkmN8/, pTs[i7 l8km]G; / pTs[i7 :6fO{u/nfO{ klg k'/:sf/sf] Joj:yf /x]sf] Snjsf ;lrj /]zd ;fksf]6fn] hfgsf/L lbg'eof] .

       Snjn] cfkmgf ;Nnfxsf/ :jM lj/]g u'?ªsf] :d[ltdf bf];|f] k6s k|ltof]lutf ug{ nfu]sf] xf] .of];Fu} lj=6L sksf] eg] !@ cf}+ ;+:s/0f k'Ug] 5 .sfo{qmddf af]Nb} v]n ;+of]hs /fh' u'?ªn] gofF Joj:yfkgsf ;fy o; jif{sf] k|ltof]lutf ug{ nfu]sf] bfjL ug'{eof] .Snjsf k|]; ;+of]hs cd[t u'?ª nfdfn] kf]v/fdf lj=6L sksf] Oltxf; lgs} k'/fgf] ePsf] rrf{ ub}{ Snjn] v]nsf cnjf cGo l;h{gfTds ultljlwx?nfO{ klg lg/Gt/tf lbb}{ cfPsf] :d/0f ug'{eof] .;f] cj;/df Snjsf ;Nnfxsf/ rGb|axfb'/ u'?ªn] klg egfO{ /fVg'ePsf] lyof] .

       k|ltof]lutfdf s'n ?= !! nfv *& xhf/ b'O{ ;o @@  cfDbfgL x'g] / TotL g} dfqfdf vr{ x'g] cfof]hssf] 7x/ 5 .l6d btf{sf nflu ?= ^ xhf/ z'Ns tf]lsPsf] 5 eg] ljleGg pk;ldlt u7g u/L sfo{ cufl8 a9fOPsf] 5 .k|ltof]lutfsf] d'Vo k|of]hsdf g]kfn] vns cGgk"0f{ ufpFkflnsf–&, n'Dn], ler's sf:sL, ;x–k|fof]hsdf lj=6L o's] / lj=6L xªsª tyf k|fof]hsdf lj=6L kf]r'{un /x]sf 5g .

       Snjn] kf]v/fsf] km'6jn v]nsf] ljsf; / k|ltefjfg v]nf8L pTkfbg ug]{ p2]Zon] ljut nfdf] ;dob]lv g} lj=6L sk cfof]hgf ub}{ cfO/x]sf] 5 .Snjsf cWoIf lahof u'?ªsf] cWoIftfdf ;DkGg pQm sfo{qmdsf] ;+rfng Snjsf ;lrj /]zd ;fksf]6fn] ug'{ePsf] lyof


time Published on:  2018-03-27    | Read More
शुक्रबार पनि सार्वजनिक बिदा  :

काठमाडौं, कात्तिक ९ । छठपर्वको अवसरमा सरकारले शुक्रबार (भोलि) पनि सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार एक सूचना प्रकाशित गर्दै छठपर्वका लागि शुक्रबार देशभर थप एक दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय भएको जनाएको हो ।

छठका अवसरमा सरकारले बिहीबार सार्वजनिक बिदा दिएकोमा शुक्रबारका लागि पनि बिदा थप गरिएको हो ।


time Published on:  2017-10-26    | Read More
हावाहुरीले ७ वटा प्याराग्लाइडिङ फेवातालमा खसे, चाइनीज पर्यटक अस्वस्थ :

पोखरा, ३० असोज । हावाहुरीले पोखराको फेवातालमा ७ वटा प्याराग्लाइडिङ खसदा एक चाइनीज पर्यटक अस्वस्थ भएकी छन् ।

दिऊसो करिब साढे दुई बजे हावा हुरी र पानी आउदा ७ वटा प्याराग्लाइडिङ खसेका थिए । स्थानीय जलारी समुदायले तत्कालै उद्धार गरे पछि अन्यको सकुसल उद्धार भएको हो । घाईते चाइनीज पर्यटको पोखराको मेटोसिटि अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ ।

स्थानीय व्यवासायी अजुर्न सुबेदीका अनुसार कालो बादल सँगै हावाहुरी आउदा आकासमा उडिरहेका प्याराग्लाइडिङ एक पछि अर्को गर्दै तालमा खसेको बताए । उनले स्थानीय जलारी समुदायले तत्काले उद्धार गरेका कारण कुनै क्षेति हुन नपाएको बताए ।

‘प्याराग्लाइडर सिधै खसेका होइनन्, हावाको चाप अनुसार विस्तारै सुरक्षित रुपमा तालमा झारिएको वडा प्रहरी कार्यालय बैदामका प्रहरी निरिक्षक बसन्त कुमार शर्माले जानकारी दिए ।

प्याराग्लाइड र तालमा खसेलगत्तै त्यहाँ तैनाथ उद्धार डुंगाहरुले तत्कालै उद्धार गरेकाले कुनै मानवीय क्षति नभएको उनले जनाए ।


time Published on:  2017-10-16    | Read More
पोखरामा नक्कली चुइगमको बिग्रबिगि, प्रहरीको छापा :

पोखरा, २ असोज । अन्तराष्टिय कम्पनीले उत्पादन गर्दै आएको सेन्टर फ्रेस चुईगमको नेपाली एक उद्योगल हुबुहु उत्पादन गरी पछि पोखराका बजारमा नक्कली चुइकमको विग्रबिगि भएको छ ।

अन्तराष्टिय कम्पनीले आफ्नो उत्पादन गरेपछि सम्बन्धी पक्षले प्रतिलिपी अधिकार हनन भएको भन्दै प्रहरी समक्ष उजुरी दिए पनि कास्की प्रहरीले पोखरामा छापा मारेको छ । भारतको हरियाणा स्थित परफेट्टी भान मेल्ले ईण्डिया प्राली उत्पादन गर्दै आएको सेन्टर फ्रेसको सुनसरीको एक कम्पनीले हुबहु नक्कल गरी सेन्टर फिल्जको नाम र स्टाईलको चुइगम उत्पादन गरेको भेटेपछि कम्पनीले प्रहरी समक्ष उजुरी दिएको छ ।

प्रहरीले छापा मादा पोखराको नारायण इन्टरप्राइजेजबाट ८८ जार चुइकम बरामद भएको कम्पनीका आनन्द कुमार तिवारीले जानकारी दिए । आफ्नो कम्पनीको चुइगमसंग मिल्ने नक्कली उत्पादनको लेआउट, अक्षर, रंग संयोजन, तस्वीर र डिभाईस, लगायत अन्य विशेषताहरु पिएमभी ईण्डियाको उत्पादनको हुबहु मिलेको उनले बताए ।

सुनसरीको दुहवी ४ स्थित पफ्रेक्ट फुड प्रालीले नक्कली सेन्टर फिल्ज निकालेको हो । आफूहरुको कम्पनीसँग मिल्ने गरी उत्पादन विक्री गरेर बजारमा उपभोक्ता तथा सर्वसाधरणलाई झुक्याएको भनि परफेट्टी भान मेल्ले ईण्डिया प्रालीले प्रहरीलाई गत साउन विराटनरमा उजुरी दर्ता गरेको थियो ।

दर्ता गरे पस्चात प्रहरीले पफ्रेक्ट फुड प्रालीमा गई ३० लाख मुल्य बराबरको नक्कली चुईगम समेत बरामद गरेको थियो । त्यस पछि यी दुई कम्पनी अदालत सम्म पुगेका छन् । सेन्टर फ्रेस इटालीयन कम्पनी हो ।

यो कम्पनीले १ सय भन्दा बढि देशमा यसको उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीको हेड गु्रप लिगल आइपी हेर्दै आएका एलेक जेड्न विरागीले बताए ।प्रतिलिपी अधिकार ऐन, २०५९ बमोजिम ६ महिना सम्म कैद वा जरीवान दुवै हुन सक्छ ।’


time Published on:  2017-10-13    | Read More
पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तह कार्यक्रम सन्चालन गर्ने :

पोखरा, २८ असोज । पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले स्नातकोत्तर तह कार्यक्रम सन्चालन गर्न आवश्यक तयारी कार्य प्रारम्भ गर्नको लागि सैद्धान्तिक सहमति लिएको छ ।

प्रतिष्ठानको आज​ सम्पन्न प्रथम सभाले नयाँ कार्यक्रम सन्चालन गर्ने सहमतिका साथै आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम सहितको वार्षिक बजेट पारित गरेको हो ।बैठकमा प्रतिष्ठानका कुलपति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबै प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने सरकारको नीति अनुसार यसको स्थापना भएको बताए ।

उनले प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुसार जनतालाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु¥याउन, दक्ष जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धानमा उल्लेख्य भूमिका निर्वाह गर्न निर्देशन दिए ।प्रतिष्ठानले स्थापनाकालदेखि नै जनतालाई सहज र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउँदै आएकामा खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले आगामी दिनमा थप नयाँ कार्यक्रम सन्चालन गर्न र लागू भएका कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिन आग्रह गरे ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि हरेक प्रदेशमा सरकारी स्तरमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने नीति अनुरुप पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल पोखरालाई २०७२ माघ १२ गते ऐनअनुसार प्रतिष्ठानका रुपमा अघि बढाइएको हो ।

स्व.मेजर वीरसिंह गुरुङले २०१३ सालमा केही दाताको सहयोगमा प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्धमा ज्यान गुमाएका र हराएका नेपाली सिपाइको सम्झनामा यस अस्पतालको स्थापना गरेका हुन् ।विसं २०१९ मा सरकारलाई हस्तान्तरण भएको यो अस्पताल हाल ५०० श्यैय्या सहित सन्चालनमा भइरहेको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो सरकारी अस्पताल हो ।

बैठकमा प्रतिष्ठानका सहकूलपति रहेका स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्था गरेको स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय र सहज पहुँच योग्य बनाउन निर्देशन दिए ।

मन्त्री पोखरेलले प्रतिष्ठानको दीर्घकालीन गुरुयोजना बनाई अघि बढाउनुपर्ने बताउँदै प्रतिष्ठानले दुरदराजका जनतालाई समेत प्रत्याभूत हुने गरी सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे ।

बैठकले प्रस्तावमा आवश्यक गृहकार्य गरी पारित गर्न उपकुलपति प्रा.डा.बुिद्धबहादुर थापाको संयोजकत्वमा प्रतिष्ठानका डिन डा.नरेन्द्रविक्रम गुरुङ र निर्देशक डा.अर्जुन आचार्य सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ ।


time Published on:  2017-10-13    | Read More
पलले १८ लाख डिमाण्ड गरेको चलचित्र किन छाडे ?
 
नायक पल शाहले चलचित्र ‘अनुराग’का लागि १८ लाख रुपैयाँ डिमाण्ड गरेको समाचार केही दिन अगाडि बाहिरिएको थियो । तर, अहिले पलले यो चलचित्र नखेल्ने भएका छन् । पलको ठाउँमा नयाँ नायक फाइनल गरिसकिएको छ ।
आखिर, १८ लाख डिमाण्ड गरेको चलचित्र पलले किन छाडे ? सत्यराज चौलागाइको निर्देशनमा बन्न लागेको यो लभ स्टोरी चलचित्रमा सुरुवातमा पत्रकार ऋषि धमला पत्नी एलिजा गौतमले मोडल दीपक घिमिरेसँग रोमान्स गर्ने तय भएको थियो । तर, चलचित्र घोषणा भएको केहि दिनमै दीपक चलचित्रबाट निकालिएको घटना बाहिरियो ।
यसको केहि दिनमै नायक पल शाहले १८ लाख रुपैयाँ लिएर चलचित्र खेल्न लागेको चर्चा भयो । तर, अहिले यो चलचित्रमा पल शाह पनि नहुने भएका छन् । चलचित्रका लागि नयाँ नायकलाई अनुवन्धित गरेर वर्कशपको काम चलिरहेको छ ।
पलले चलचित्रको कथाको अन्तिम ड्राफ्ट मागेका थिए । तर, त्यो अगाडि नै पल र एलिजा रोमान्स गर्न लागेको खबर बाहिरिएपछि पलले चलचित्र छाडेको वुझिएको छ ।
चलचित्रका निर्देशक सत्यराज चौलागाइले भने-‘पलले अभिनय गर्न लागेको चलचित्र ‘शत्रु गते’ र यो चलचित्रको छायांकन समय जुधेकाले काम गर्न नसकिएको हो ।’ तर, जे भएपनि पलले ‘म यस्तो गीत गाउँछु’ हिट भएर ‘जोनी जेन्टलम्यान’ असफल हुँदा पनि आफ्नो पारिश्रमिक निकै बढाएको प्रष्ट छ ।
अब, हेरौ पलले नयाँ चलचित्रका लागि कति डिमाण्ड गर्ने हुन् ?

time Published on:  2017-10-13    | Read More
Featured | Useful Links

Educational, informative and entertainment activities are regularly on AIR in Radio Apostle

Live Streaming

Winamp, iTunes Windows Media Player Real Player QuickTime
1st one for PC users & 2nd Red for smaller Devices

Contact Us

     Radio Apsotle 102.6 MHz                                Bagar, Pokhara-1, Kaski, Nepal .

Address: Block 17, Nayagalli, Pokhara
Telephone: +977-061-521978
                         +977-061-550506
E-mail: radioapostle@gmail.com
Url: www.radioapostle.com.np